Okulda ?iddet | Çocuklar?n Öfke Bulutu

Son dönemdeki ate?li ishal salg?n?na biz de ailece kap?ld?k. Her ailece yakaland???m?z virüsü biri a??r geçirir. Bu sefer 5 ya??ndaki k?z?m Nisan a??r atlat?yor. Gece yar?s? 40 derece ate?le Niso?um yatarken bütün kaslar?n? s?kt?, gözlerini kocaman açt? bir halüsinasyon ortas?nda

Hay?r hay????r, bu çok korkunçç, bu kadar?na bakamam hay????rrrrr.

Arkas?ndan sar?ld?m. Vesvese kovucu Nas ve Felak,  ?aman ç?ng?ra??m olsa onu da o anda sallard?m. Korkunç bir yarat?kla k?z?m mücadele halinde gibiydi.

K?z?m korkma. Bak dua ediyoruz annen yan?nda hepsi geçecek. Korktugun ?eye de ki. “Git yoksa seni dü?üncelerimle yakar yok ederim.” de, dedim.

Niso?umun vücut bulmu? korkular?na kar?? birlikte mücadele verdik. Sonra tekrar uyand? ve as?l korkusunun Tufan (Tufan takma isimdir.) oldu?unu anlad?m.

Hay?r Tufan bu çok kötüüü!!!  Hay?r bu kadar?na dayanamammm anneee..

diye tekrar uyan?p ç??l??? bast?. Yata??n en kö?esine kadar sindi. Beni bile görmüyordu gözü…

Ben o Tufan’? tepelerim k?z?m. Sen korkma

dedim anne içgüdüsüyle. can havliyle…

Daha okulu inceledi?im ilk günde Tufan’la kar??la?t?m. S?n?f?nda di?er 6 ya??ndaki ama biraz sinik bir tiple tam tüm s?n?f bahçeye ç?kmaya haz?rlan?rken “Sen 6 ya??nda de?ilsin ben 6 ya??nday?m” diyip zavall? küçü?e tekme ve yumruklarla sald?rd?. Grubun 2 ö?retmeni de oradayd? pasif bir ?ekilde izliyordu. Sonra dayak yiyen çocu?u kenara merdivene al?p oturttular. Sanki suçlu oymu? gibi bir?eyler anlat?yorlar kimse Tufan’?n kas?rgalar?na ahkam?yla bir tepki göstermiyordu. Yahu biri ?u Tufan’a söylesin çocuk basbaya?? 6 ya??nda!!

Hemen okul müdiresi ile görü?tüm. Böyle bir durumda ?iddet göstermek üzere olan çocuk daha elini kald?rmadan omuzlar?ndan tutulup kenara çekilmeli dedim.

Uyar?ma ra?men bu çocuk k?z?m üzerinde de bir öfke hegemonyas? kurmu? olacak ki her eve dönü?ünde Tufan’dan bahsediyordu. Dostum Senem’in çocuklar?na uygulad??? ve önerdi?i günün travmalar?n? silme yöntemiyle Tufan travmas?n? temizliyorduk. Hayalimizde beyaz tahta yarat?p ona can?m?z? s?kan her?eyi yaz?yorduk, sonra da siliyorduk. Ho?umuza giden olaylar? da tek tek duvara yaz?p, ?effaf ve parlak bir küreye koyup “güzellikler a?ac?na” as?yorduk. 

Sonu gelmez Tufan travmalar?ndan yorulup k?z?m?n s?n?f?n? de?i?tirdik, Bakt?m korkusu ve Tufan’?n  bask?s? devam ediyor zaten bitmek üzere olan okulu da de?i?tirmeye karar verdik. Ama i?in asl? bu çocuklarla kar??la?maya daha yeni ba?lad?k.

Kendi çocuklu?um akl?ma geldi?inde ilkokul ortaokul lise hep içinde öfke bulutu ile gezen çocuklar ve onlar?n öfkesine maruz kalan ya da kalmamak ad?na sinmi? çocuklar halinde ya??yorduk.

Öfke bulutunu yaratan nedir? Televizyon’dan beslenen, çizgi kahramanlar?n gölgesinde kendi kimli?ini kurgulamaya çal??an çocuklar. Büyüklerinden “Aman bizim çocu?umuz okulda ezilmesin” diyerek güç ve ?iddet kullanmay? ö?renen çocuklar. Kendi varl?klar?n? sadece ceza alabilerek farkettiren çocuklar. ?çindeki sevgiyi kimsenin aynas?nda görememi? çocuklar… Sonuç olarak öfke bulutunu örnek alarak ya da dikte ettirilerek ö?renen çocuklar… Salg?n hastal?k gibi, di?er çocuklara da içindeki sevginin savunma kalkanlar?n? delip geçebildi?inde etki edebiliyor.

Sus yoksa çakar?m kültürü…

Güç ve ?iddet ile insanlar? yönetmenin bizi nas?l mutantla?t?rd???n? hep birlikte görüyoruz. ?dare etmeye çal???yoruz. Nas?l olsa okulun son günleri diyip susarak zaman kazan?yoruz hep birlikte ama rüyalar?m?z kirlendi bir kere…

Temizlemek için birbirimize ihtiyac?m?z var. Birli?e ve sevgiye ve belki de bol göz ya??na.

Son söz: (?ngilizceye çevirilerim vakitsizlikten aks?yor son sözde bari koyay?m.)

Bir devlet, bir anne, bir baba kendisininkine uymayan fikirleri ?iddetle düzeltmeye kalkt???nda asl?nda o fikrin kendisinden güçlü oldu?una emin olup, biat etmi? olur.

Ni

English translations is short

If a Goverment, a mother or a father tries to fix an idea with violence then actually he accepts that the idea is more powerful than himself.


One thought on “Okulda ?iddet | Çocuklar?n Öfke Bulutu

  1. Tüm duygulara aç?k bir benli?i sevgi yerine öfke ile doldurmak ne büyük bir kay?p asl?nda. .. ?nsan irkinin kayb?…..
    Ne güzel bir yaz? olmu? Nihancim:) Beyaz tahta olay?n? çok tuttum ben de deneyece?im ?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.