Ati?ya Nefesi(Breath) | Dolunay? nefesinle doyur. (Feed the moon with your breath)

?Sevgili Yogini’ler;

Çok güçlü ve yo?un bir dolunay ile kar?? kar??yay?z.  Duygular?n da haliyle yo?unla?mas? muhtemel. 

Bu dolunayda sizinle kadim bir meditasyonu payla?mak isterim.  Eski gelenekte kad?n çemberlerinde (bac? halkalar?nda) yap?lan bir çal??ma. 

Yak?n zamanda Deva path ve Nalini tekrar hat?rlatt?. Tibetli bir Tantrika olan Atisha’nin; kalbin dönü?türücü gücünü ke?fi ile bu meditasyon prati?e dökülmü?. fakat uygulamay? yaparken kendimi ba?ka zamanlarda,  ba?ka hayatlarda kad?nlarla elele gördüm.  anksanki kadim bir dua olarak bu nefesi yap?yor ve ?ark? söylüyorduk. Baciyan ve abdallarin yani yük ta??yanlar?n en kadim duas? bu belki de. Varolu?u insanl???nla onurland?rmak. Tüm duygular? sonuna kadar hissetmek ve kalbin sa?altmasina izin vermek. ..

. Bu meditasyonu her yapt???mda engel olunamaz bir a?lama bir de sonunda sonsuz ?ükür…
Rahat bir oturu?ta omuzlar ve ba?, kalça ile hizada, s?rt dik.  

Hayat?n?n tüm ac?lar?n? ald???n nefesle kalbine çek.  Kalbinde onlar?n minnet e dönü?mesine izin ver.  Verdi?in nefeste tüm bu ac?y? minnete dönü?tür. 

Her ald???n nefeste tüm ac?lar? kalbine al.  Bu bir f?rsat.  Kalbin buna haz?r.  Kalbin bunun için at?yor. Kalbin dönü?türücü enerjisini deneyimle.  

Verdi?in nefeste sadece minnet ve zevk ver.

Ac?y? kalbe al,  zevk olarak ver. 
Verdi?in nefes sadece ?ükran,  sadece minnet,  zevk olsun.  Kalbin rafineri gibi deneyimleri sa?altmasina izin ver. 
Ald???n nefese hangi zamandan,  hangi hayattan oldu?u önemli olmaks?z?n tüm ac?lar? doldurup doldurup,  verdi?in nefeste bereketli çiçek tarlalar?.  Ve nefes kadar hayat?n da bu ikilik içinde bütünlendigine ?ükran ile….
E?er hayat?ndaki ac?lar? tamamladiysan; etraf?ndakilere bak.  en sevdi?in ki?ilerin ac?lar?n? al.  e?inin dostunun,  annenin,  baban?n,  sevgilinin, a?k?n?n ac?lar?n? da al… 

 sonra sana daha uzak ama akl?ndakilerin, sonra akl?nda sevimsiz yerler edinenlerin de ac?lar?n? ihmal etme… 

Sonra bu dünyan?n tüm canl?lar? için ayn? nefese devam et. 
Sonra bu canl?lari bar?nd?ran toprak ana ve dünyan?n ac?lar?ni al. Bu f?rsat için verdi?in nefese ?ükran ve ne?e ekle. 

Atishya meditasyonu…

?ifa olsun. 

Hay?rl? dolunaylar.  ??

ENGLISH

Dearest yogini, 
This meditation was developed by Atisha, a Tantra master from Tibet. It is the quintessence of all Tantric meditations, working with the heart principle, which transform everything into love.

With Atishya #meditation you are able to #transform every #pain into #joy 

This #fullmoon i #invite you to do so. 

#Feel your #heart . Use it’s #transformative #essence 

In each #inhale take in all the pain you have to your heart

In each #exhale give #only #joy to the #air .
So you #clean your own mess first 

And then continue dealing with the pain around .
The pain that your #friend , your #family has . The pain of all #living #organisms  and #beyond .. Pain of the #mother #earth . 
The heart is a transforming force: drink in misery, and it is transformed into blissfulness? 
#Breath in to the heart all pain 

Breath out all joy. 

This is Atishya #breathing #meditation?


Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.