Segâh | #MakamHisleriOyunu

Aral?k 2017 yani Segâh ay?nday?z.  Duygular ?elale… Oyuna kat?lmak isteyen buraya

Ne diyece?imi bilemiyorum. Henüz bir ?eyler demek için erken de zaten. Yine de bir ay boyunca ayn? makam?n içinde yo?rulmak, O hisle yat?p kalkmak ve Klasik Türk Musikisinin makamsal karakterinin derinlerine inmek, müzik terapi bilgilerini sa?alt?p içinden geçmek.  Hele ki duygular?n içinden geçerken öylece durmak.

Halbuki duygular bir moment yarat?r. Bir itici güçtür duygu; ya bast?rmak istersin ya da onun götürdü?ü yöne ilerlersin. Sa?alt?m tam da orada ba?l?yor. Tam ne hissetti?ine bakmak zor zanaat. Bakmal? yine de. Bakmal? içinden geçmeli… ?öyle güzelce ruhuna ‘cuk’ oturmal? insan.

Niyetim kendime bu yolculu?u sunmakt?. Salaksaçma bir mesajla e? dost ile facebook’da payla?t?m. Kat?lmak isteyen epey oldu. Çok heyecanl?y?m. ?imdi beraber oturup #MakamHisleriOyunu ile his banyolar? al?yoruz.  Segâh perdesi ya??yor üzerimize… Ay sonunda sonuçlar? birbirimizle payla?aca??z.

Ço?u eser insan?n be?er halinin ruhuna serzeni?i, yakar??? gibi… Be?er iken her ?ey bir darl?yor insan?, ruh perdesi tam nerde bilinmez ama o perdede t?nlay?nca ise her?ey parlak ve duru; geni? ve dingin. Her ?ey a?k oluveriyor sanki… Bilemiyorum, hala dinlemedeyim. =))

Bakal?m sizlere neler vaat etmede Segâh makam?. Liste haz?rlad?m, buyurun, tatl? dinlemeler:

 

Ha?im beye göre bu ?ekil insanda olan menfezlere 12 makam taksim olunmu?. Her bir menfezin mahaline makamlar i?aret olunmu?tur. Ancak bunun s?r ve hikmeti alemi melekuta ruhun münasebeti cihetiyle evvel beevvel ruh mütelezziz oldu?undan “Musiki insan?n hazine-i a?k?ndan bir esrard?r.”

#MakamHisleriOyunu –>   #Segah makam?n?n etkisi altnda iken ço?unlukla daha önce ya?ad??m utanç ve suçluluk duygular? tekrarland?. Toparla toparla bi hal oldum. Benlik ile di?erlerinden ayr? gördüren her ne varsa önce ondan utand?m. Heva ve arzular gözüme tek tek gelirken bir bo? göründü. Kal?plarda kald?lar ve ben de o kal?plara sanki ölmü?üm de cenazemde kefenime bak?yorum gibi bakakald?m. Gerçekle?memi? arzulara içimde bir ?ükür belirdi. Segah kafam? açt?. Bilinmeyen her ?eye daha da güvendim. Olmad?k hayallere kap?lmaya meyilli bir insan olarak beni topraklad???n? rahatl?kla söyleyebilirim.

 

 

Müzik terapi bilgilerini daha sa?alt?lm?? hale getirip güncelle?tirmek ve ki?iselle?tirmek gibi bir niyetim var y?llard?r. Bu yolculu?a beraber ç?karsak daha keyifli olacak.

Her ay bir makama a??rl?k verip; dinleyip/çal?p, ruh durumu takibi yapaca??z. Biliyorum bu niyet zor hatta mümkün de?il. Sadece dikkati o makam?n duygusuhna vermek, dinlemek, vakit ay?rmak olsun k?stas! Tecrübeli abilerim, ablalar?m da bu makam?n en dolu dolu hissettiren eserlerini önersin bizlere ve onlar da kat?ls?n!

Kim oynamak ister?

Hayat? naif ve ba?lang?ç zihni ile anlamak; bu sonlu yoldaki hali her ad?mda yeniden oyunlarla ke?fetmek güzel. Yine yeniden bir oyun ba?las?n! =))

#MakamHisleriOyunu hashtagi ile #hicaz diyece?iz ve (-) vurguladigi his (+) vurguladigi his yaz?p tweet, fb, instagram ve kendili?inden bir ar?iv olu?mu? olacak! sonunda bakar?z ortak/benzer hisler mi? Her gün dinlerken not al?p 28 günün sonunda payla??m yapabilirsin ya da bir eser ile çok güçlü gelen duygu varsa eser ismi ile o anda payla?abilirsin!

Ön ko?ul:
1- Her hafta en az 20 dakika kadar aktif dinleme/icra ile makam?n içinde bulunmak!
2- Karar vermeden önce makama dair o ay en az 9 eser dinlemi? olmak.
Buna niyet edelim bakal?m neler olacak. ?

Sen de merak ediyor musun? Hislerde bir ortakl?k olacak mi? Bunu deneyimleyip görmü? olaca??z! Çok heyecanl? =))

1 Aralik da oyun ba?l?yor.
?lk makam ne olsun?
Edit: 30 Kas?m 2017 | ilk makam? oyuna ilk kat?lan Reyhan belirledi; #segah

Not: Önceden kopya çekip makam faydalar? falan okumay?n; ba?lang?ç zihni ile 0’dan ba?layal?m. Malum bu i?in ideali önyarg?lar? bir kenara b?rakmak. ?
Not 2 : Gündem ile duygu durumumuz çalkant?daysa ve her ?v?r zuhurla etkileniyorsa olmaz çünku etkisi anla??lmaz. Aktif dinleme dinginlik ile ba?layan ve dinginli?e götüren bir meditasyondur. Hakk?n? verelim. ??
Not 3 : #MakamHisleriOyunu ya da #MakamOyunu hashtag ile o ay?n makam? bilginiz dahilinde ise eser de payla?abilirsiniz.
Not 4 : “öyle bi?ey yok müzi?e ruhunu veren eserdir, o eseri icrad?r, icrac?d?r vs..” diye dü?ünebilirsiniz. Hakl?s?n?z belki fakat makamlar böyle böyle olu?tu. Belli bir duru?u var. o duru? nedir? Sizi bir ara?t?rma hali içinde olmaya davet ediyorum. Kendimizi ve müzi?imizi çok da ciddiye almadan oynayal?m keyfi olsun.

Payla??n/Kat?l?n <3

ÖNEML? payla??m için facebook kullanacak iseniz ‘herkese aç?k’ (public) yap?n. Twitter zaten public. ?nstagram eser payla??m? için kullanal?m bence sadece.

 

“Hislere misafir gibi davran?n. Gelmelerine izin verin ve gitmelerine izin verin.” Mooji

******************************************************************************

“Feelings are just visitors. Let them in, let them out.” Mooji

 

I intend to experience music therapy knowledge about Turkish Maqam Music and it would be more fun when we play together. Every month active listening to a Maqam and write one word emotional expression both positive and negative with hashtag #MaqamEmotionsGame or #simply#MaqamGame and the name of Maqam #Hicaz
At least 9 songs of active listening to be able to post a tweet, fb, instagram etc.

Rules are simple
1- Be in active listening state weekly for at least 20 minutes
2- Listen to at least 9 songs from that Maqam before any emotional decision
3- Active listening is kind of a beginners mind meditation. You start up with calmness without expectation or intention with an emptiness while listening. Then you are being fulfilled/reconstructed with the music itself.

This months maqam is #Segah

Let’s play!

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.