Ak-delik #Buselik | #MakamHisleriOyunu / #Buselik A Musical Journey to the Heart of a Quasar

Bu ay Stephen Hawking’in nurunu u?urlad?k diye midir yoksa buselik gücü ad?na mi onun tam ay?rd?na varam?yorum: Konumuz Buselik makam? ve uzay.

Buselik makam?n?n çekim gücü ile ba? etmeye debelendim. ?lk ba?ta itici geldi hatta, “Yahu türlü türlü duygu var. Bu ne ?imdi. T?n!” diyerek omuz silktim, ba??m? öte yana çevirdim.

Kara delik gibi adam?n tüm benli?ini yutar. ?stemedim, kals?n dedim. Kendi küçük dünyam ve hissel yolculuklar?m biraz daha me?gul etmeli beni. Buselik makam? dinlemek istemedim, dinlesem de içime i?lemedi. Sarmad?, çekim alan?na beni alamad?. Gel zaman git zaman hangi ara ne oldu?umu anlayamadan; ne latif gerçek üstü, manevi ama yerli yerinde ve oturmu? bir ana hat var imi? ki o ana hat meydan okudu bana.
Gündelik dertlerin varsa buselik içine i?lemez. Lakin bir i?leyince de gündelik dert fasa fiso olur. Neyleyeyim dünyay?! Madem hem dünyada misafir olmu?um hem de ‘Neyleyeyim dünyay?’ halet-i ruhiyesi ile buselik beni sarm?? o zaman yolda ba? kesmek vaktidir, dedirten bir makam. Al sana kara delik. Yuttu gittin. Ba? kesmek ?iddet içerikli bir hal gibi dursa da aksine tasavvuf dilinde tam teslimiyeti anlatmak için s?kça kullan?l?r. Meali kafa ile hareket etmeyi, zihinsel aktiviteleri önemsemeyi bir kenara b?rak?p varolu?un özüne Gönülden teslim olmakt?r. ??te o teslimiyetin sonucunda seni kar??layan sevgili mutlaka buselik makam?nda olacakt?r.

E hani kara delikti?

white holes quasars ile ilgili görsel sonucu

?ükürler olsun ki mânâ âleminde zaman kavram? bizim alg?m?zla i?lemiyor. Kara delikler ve ak deliklerde de öyle i?lemiyor nitekim bu arkada?lar?n görevi ikiyi birlemek. Yuttu sand???n kara delik bir lahza beklemeden bir bakm??s?n seni ak delikler, kuasarlar; tüm galaksilerden daha parlak nûrlar ile kar??lam??. Asl?n? söylemek gerekirse bana göre bu döngü her an bizim projeksiyon dünyam?zda da gerçekle?mekte. ?kili?in olmad??? ve dolay?s?yla zaman?n ötesinde bir mecradan bahsetmek zor, ancak alg?sal kapsam? o geni?li?e getirerek izah? mümkün olabilir. Her an dirilip her an dürülmekte oldu?umuz bir ikilik var fakat esas?nda o da yok gibi garip ifadeler. =)) (Sürekli kelimelerle tarife çal??mak ve kafay? ikna denemeleri de nafile bir çabadan öteye gitmiyor. Deli derler adama. ? Daim idraki nasip olsun hepimize.)
Buselik türlü fani zevk, s?k?nt?, cefa, dert, tasa bir yana Yâr öbür yana diyor. Dile gelen de O Yârin kendisi adeta. “B?rak kendini. Candan geçemeyen Canani ne bilsin.” diyor. Biz de “Aman cana beni ?âd et! ” diyoruz. Burada aman da inceliklerde kalmak için ?art sanki ama bu incelik korkakl?k de?il aksine kalbin dili nedeniyle cesarete yak?n bir yer). Korku yutulman?n önünde bariyer. Dedik ya candan geçemeyen Canan? ne bilsin.
Böyle bir buse i?te buselik… ?

black hole

Buselik makam?n?n çekim alan?na girdi?im o dolunay gününden bu yana. buselik beni evirdi çevirdi parçalar?ma ay?rd?, tekrar birle?tirdi bunu ömrümce yapmaya devam etti?imin idraki ile bir güzel adam etti. O zamandan beri bu makam? nas?l kelimelere dökebilirim diye dü?ünmekte idim. Stephen abimizin kutlu nuru imdad?ma yeti?ti. Bu makam bir ak delik, bir kuvasar, bir aktif galaktik nüklei (AGN). O minnak hali ile bizim sütlü yolumuz, samanyolu galaksimizin toplam ?????n?n 100 kat? civar? ???klar? elmas biçimli saç?mlarda. ? E o zaman e?er çekim alan?na girdinse, o anda seni tüm benli?in ile yutmas? da hakk?d?r bu arkada??n. O andaki ç?k?? ise tam o birlik umman?n?n ortas?na… O ummanda ne ben var?m ne de sen vars?n. Sadece Yâr sadece A?k var. O a?k öyle ki var etmek için emek ve adanm??l?k da içinde var. Fakat yinelemem ?art; korku yok! Hiç yok. O emek, amel kendili?inden oluyor zaten. Arad???n? bulman?n, s?laya varman?n, arad???nla bir olman?n hazz?n? tatmak ve bu hazz? kutlamak, a?k ve hayranl?k ile nefes almak gibi i?leyen ameller diyar?ndas?n bu makamda.. Sürekli mis haller! .
Bir türlü bitemeyen, ‘Sosyal A?larda Dayan?kl?l?kkonulu yüksek lisans tezimin bu ay bitivermesi tesadüf de?il. Bunlar hep buselik yan etkileri. ?
Buselik gerçekten öptü beni. Öperek çekti i?ne deli?inin sonsuz kat? küçük ama tüm halleri, evreleri, katmanlar? içine alan o varl?k deryas?na. Ak delik Buselik der ki; “Sen O deryadas?n, sen o deryas?n da kab? örüp, gözünü örtüp sevgiliye nazlan?p durma. Letâfet hem perdeyi hem deryayi bildi?in An’da!
A?k olsun sana Buselik!
En etkilendi?im bestekarlar
Cinucen Tanr?korur Hüseyni makam?nda beni benden alm??t? burada da çok ilginç bir ilahisi ile kar??ma ç?k?verdi.

Prof. Dr. Halil ?nalc?k’a göre Romanya hümanizmi ve fikri dirili?inin babas? olarak görülen ve Osmanl? musikisini notaya geçiren de?erli zat Dimitri Kantemir(o?lu)’in Buselik Pe?revi

Talip Özkan da narin sesi ve tanburu ile yüre?ime i?ledi
Bolahenk Nuri Bey’in Buselik Mevlevi Ayini

Bu da bonus Hayran olup dural?m. =))

Youtube #Buselik listesi

Soundcloud #Buselik listesi

Makam Hisleri Oyununa dair yaz? ve oyun grubu! Siz de kat?l?n, dinleyin, hissedin, payla??n.

Nurun ?ad olsun Stephen Hawking!

English summary:

#MaqamEmotionsGame is getting hot with the #buselik moon.

It has been a challenge to listen to this maqam but then something happened and it pulled me like a black hole with all my personhood then at that very moment i was out of a quasar nothing but one and all the actions became so easy just like breathing or celebration.

No wonder why i finished my prolonged thesis about ‘Social network robustness’ at that moon.

This black hole and quasar dudes are in charge to unify everything. I feel all the time it is happening. We are all in a momentary collapse and expand era.

To cut the story short i might say we are the visionaries that we were waiting for. It is happening. We are in the deliverance of True Self. It is up to us. We choose fear than the path is obscured by many shadows. We choose love than we dive in until nothing left of mundane self. Only Freedom and celebrations of Self in One..

I feel blessed for creating that gifted insightful #maqamgame .

Love.

Ni


One thought on “Ak-delik #Buselik | #MakamHisleriOyunu / #Buselik A Musical Journey to the Heart of a Quasar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.