Sevi ?ehri #Nihavend | #MakamHisleriOyunu

Bu bir #MakamHisleriOyunu yaz?s?d?r. Deneyimlemek isterseniz lütfen yaz?y? okumay?n. Bir ay döngüsü süresince Nihavend dinleyerek dilerseniz hislerinizi grupta payla?abilirsiniz. Buradan

Tüm duygusal s?v?lar harekete geçti…

Nih(?ehir)avend(yüksek mertebeli ya da ilk) hayat kadar kalabal?k.

Gönlümün kap?lar?n? zorlayan bir makam, ?u dünyada ne kadar gerçekçi yan?lsama varsa göz kapaklar?m? ka??ma mandallam?? (me?hur Otomatik Portakal sahnesi gibi) zorla izletiyor, hisset diyor.

#Nihavend makami, ömrü can ve fikirde mevcudiyet halinden sonsuzlu?a do?ru itekliyor.

Genital bölge ve sakrum’dan mesul svadhistana çakramda hissetmeye ili?kin tüm ak??kan enerji harekete geçmi?. (?çimi döksem s?v? ç?kar gibi…) Duygusal tembellik, i?tahs?zl?k, hissizlik, a??r? duygusal haller ya da ne istedi?ini bilememe hallerini Nihavend çözebilir gibi hissettim.

Kaburgam?n hemen alt?ndaki ‘solar plexus’ta da bir geni?leme olu?tu. Buras? da manipura çakra. Kendim olma cesareti ile ilgili ve yaratma cesareti ile ilgili bir geni?leme hissettim! Hayat?n içime h?zland?r?lm?? bir devir ile akmas?n?n yan? s?ra geleni almaya ve gideni b?rakmaya dair bir iç huzur belirdi. Bu da tutundu?um gitmesi gereken her ?eye yol vermemi kolayla?t?rd?. ‘Ho?ça kal gitmesi gereken! Benden uzak kal!’ demenin hafifli?i var üzerimde. ? ?çmerkez güçlendikçe hor gören ve d??layan ile kavrayan ve ba?tac? eden ayn? kap?ya ç?k?yor. Birbiri ile bulu?an iki uç, mesafeleri anlams?zla?t?r?yor.

Nihavend eserlerde bir alt metin daha okudum. Kanaatkâr de?il, isteklere i?tirak içinde bir gönülden yakar?? hali var, alaka bekleyen, ‘m??’ gibi yapmayan; teni ile de?il can? ile ya?ayan, seven; insan aynas?na bak?p da kendini görebilen, gerçek bir hal var. “Bir ?eyler yapma” halinden çok “bugün de bu teze?in içinde ?s?nal?m” diyip varolu? deneyimini oldu?u gibi foto?raflayan mecraday?z. Belki de o yüzden ad? nihavend (ilk ?ehir). Önce gel bir oldu?un hali kabul et de sonra bast???n ad?m hep AN olsun. Kendi ezberinden, hedeflerinden ç?k. Eylemlerinin içinde tüm varOLU?unla ?ahit OL diyor. YAPARKEN DAH? OL !

Her ?ey bir aynal??a, bir ayn?l??a kavu?mu?, tüm deliller ortada!
Sonsuza gitmek üzere yol alan ve kesi?meyen tüm do?rular?n ortak kümesi içinde en onurlu duygularla en adileri cesurca yanyana dizili “seç beni” diyorlar. Her seçilmi?i eninde sonunda onurland?ran bir makam Nihavend.
Ummân’da bu gemi içinde ‘mümkün mü unutmak’ ya da ‘vücûd iklimi sultan? sensin’ ile be?eriyetin acizli?i ?ehrinde duruyoruz. Kad?ns? bir co?ku içinde ‘hislerin gerçekli?inden yapt???m gemi’ ile seyahatteyim ‘Seyr-i Süluk’teyim.*
Elbette her mertebede çal??an bir makam. O yüzden bunca a?ina Oldu?umuz eserleri var. -Çocuklu?umda me?er hep nihavend söylermi?im.-

Türk edebiyat?nda derin sular ve hislerin adam? Tanp?nar’in Huzur roman?ndan bir kesit alkol yerine Nihavend makam?n? koyarsak hislerime tercüman olur.
?
“…Dostlar?yla gelmi? i?çi k?zlar, evlerinden o gece beraber e?lenmek için al?nm?? fahi?eler, bekar memurlar, bilmedi?imiz ihtisaslariyle gündelik hayat?m?z? yapan, elleri nas?rl? vardakosta i?çiler, hepsi kendi insanl?k yükleriyle, ayr? ayr? diyarlardan gelmi? küçük kervanlar gibi buraya, alkolün su ba??na, bu hep bir arada payla??lan acayip inzivaya konmu?lar, mizaçlar?n?n ve talihlerinin kendilerine emretti?i susuzlu?u, -kimi unutmak, kimi hüzünlü hat?rlama, kimi hayvani hazlar- kand?rma?a çal???yorlard?. Alkol baz?lar?n?n yüzünü bir sünger gibi silmi?ti. Bir k?sm?n?n yüzü ise ayd?nl?k bir ma?aza vitrini gibi parl?yordu. Fakat hepsinde onun verdi?i yar?m uykunun alt?ndan bir irsiyet,gömülü bir his, alçakça bir tasavvur,doludizgin ko?mak, kendisini her ne pahas?na olursa olsun tatmin etmek isteyen arzu … ertesi sabah unutulacak veyahut daha hazini bütün ömrünce devam edecek fedakarl?k hissi, uzun zaman karanl?k ve rutubette beslenmi? hayvanlar gibi uyan?yorlar, t?rmand??? kaya parças? ve güne? alt?nda ?s?nan kertenkeleler gibi canl? ve dikkatli bekliyorlar, sonra acayip bir de?i?iklikle ellerine geçirdikleri bu insan malzemesinin, bu küçücük ve canl? ?eyin yerini almaya çal???yorlard?. Hepsini ad?m ad?m kendi muntehalarina, her insanda mevcut o sadece bir tek an olmak iddias?na, ölümle hayat?n mü?terek manas?n? ta??yan o keskin b?çak s?rt?na ta??nmaya çal???yorlard?. Kaba, i?renç, ulvi veya budala, dünyadan el çekmi?, veya sadece i?tiha, herkes tek bir ?ey olmaya do?ru gidiyordu…”

#MakamHisleriOyunu Tanp?nar yorumu:
“Hak olan ruh, kendini ve gayesini geni? zaman ve mekanda ar?yor, e?yan?n uykusunu sars?yor, her ?eyin özüne e?iliyor, büyük uzletlerde kapan?yor, kehke?anlar at?l?yor, her yerde kendi hasretine benzer hasret, kendi susuzlu?una benzer susuzluklar buluyordu.

*’Seyr-i Sûluk, bir müridin (murad edenin) ya da talibin (talep edenin) Hâkka yolculu?udur. Bu yolculu?a soyunan ki?iye Salik(yolcu) denir. Mür?idin rehberli?i ve terbiyesi salikin kalbinde muhabbet ve ?evki art?r?r. Muhabbet artarak a?ka dönü?ür. ‘

Yoldan ?a?mayana tasavvuf dilinde sad?k derler. Yoga dilinde ise sadhaka.

N?H: f. Koy. * Memleket, ?ehir, belde.
AVEND: f. Sicim, ip.* Senet, delil. * Kapkacak. * Taht, yüksek mertebe. * Satranç oyunu. * Evvel, önce, ilk.

Be?endiklerimi buraya eklesem da? olur! ?

Mesut Cemil-
Cinucen Tanr?korur – mehtapta yakamozlar
Vücûd ikliminin sultan?

Mülkiye Toper’in “Sen gö?süme takt???m sevgili gülsün” yorumu

Özer Özel – Sevdim seni ey i?vebaz (Tanburi Cemil Bey) yorumu

Münir Nurettin Selçuk-(Gazel)-Lâl Olursun Söylesem Bir F?kra Tâb ? Sîneden

Zeki Müren – A?k bu de?il yapma güzel yorumu

Seyyan Han?m’?n Çal?ku?u (Daldan dala uçar?m) yorumu


Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.