#Rast S?rat | #MakamHisleriOyunu

2018 yaz?n? Rast makam? ile kapatt?m. Dosdo?ru bir yol anlam?na gelen bu makam?n de?i?ime alan ve zaman verdi?ine ?ahit oldum.

smartselect_20181101-173021_google996864175307836073.jpg

K?saca bir ön bilgi vermek gerekirse #Rast Türk müzi?inin en eski makamlanndan biridir. 4 numaral? basit makam olan rast, rast be?lisi ile rast dörtlüsünden müte?ekkildir. Dura?? rast (sol) ve güçlüsü -be?li ile dörtlünün birle?mi? oldu?u be?inci derece- neva (re) dir. Makam ç?k?c?d?r. “Mülayim olup dizisinde niseb-i ?erîfe’den 8 tane vard?r.” Donan?m?na si koma bemolü ile fa bakiyye diyezi konulur. Pestten tîze do?ru olmak üzere sesleri ?öyledir : rast, dügâh, segah, çargâh, neva,

rast ::: (f. s.) : 1) do?ru, (müstakîm). Reh-i rast : do?ru yol. 2) sa?. Çep ü rast : sa? ve sol. 3) c. râstân : hakl?, do?ru, gerçek. 4) uygunluk,
Etimolojik aç?dan bak?nca: Latince rectus, Almanca recht,?ngilizce right, Frans?zca droit (düz, do?ru = sa?), Latince regere, rect- (dizmek, düzeltmek, düzenlemek, yönetmek), rogare (önermek), regula(kural, cetvel), rex, reg- (kral), Sanskritçe r?j?(kral), ra?t?ra (krall?k). r?st ???? 1. düz, do?ru, hay?rl?, ?ansl?, 2. sa? taraf, 3. ?ran musikisinde bir makam anlamlar?na da gelmektedir.

Rast yolculu?unda;

Sonsuz yol gidildi. Tek bir kayna?a do?ru. Sonsuz yüzde belirdi Hakikat. En güzeli dostunki idi.

#Rast geldi dost. Birbirimizi bulduk, yolda? olduk. Derine, karanl?k kuytulara dokunduk dosdo?ru. I??klar ta??d?k derinlere bilip bilemeden, çabas?z ve kendili?inden. Rast nak?? e?li?inde yürüyen nakkareleri ve bele tutturulmu? rebablar? ile yay? gerilmi? koskoca bir ordu gibiydik. Sonra araya zaman girdi. Önce zihin ard?ndan zaman belirdi. Zihin mi zaman?, zaman m? zihni do?urdu bilemedik. Zanda idik. Durduk!

Isterim ki dost bildi?im u?runa ölmek kolay olsun. Gözüm arkada kalmadan ?öyle rahat rahat ölebileyim. Genzimde birikmi? söylenmemi? sözler kalmas?n. Tuttu?umda dostun elini, o el beni kavras?n. Elim bo?ta kalmas?n. Ahkamiyla yüzle?elim tüm gölgelerimizle ve birbirimize ölebilelim mümkünse…

I?te yine böyle bir günde elimde k?l?ç, kula??mda Rast makam? “Ey benim nazl? canan?m” bekliyor ha bekliyorum. Gelen yok giden yok. Tam da “epey dost biriktirdim ne kadar da zenginim” derken. Bir ?ss?zl?k ki sormay?n gitsin. Saç?m? havaland?ran rüzgar? bile kendim a?z?mdan burnuma üfleyerek yapt?m.
Elinde k?l?ç bana dosdo?ru gelen bir hakiki dost ç?kmad? iyi mi?!

Bekledim, ü?üdüm, Tutuldum. Endi?elendim doland?m etraf?nda hiçin. Y?k?lm?? kap?lar?n anahtarlar?n? saklaman?n u?ur getirmeyece?ini bilecek ya?tayd?m. Anlad?m.

Bo?lu?u kendisine teslim ettim. Küçülttüm elimi önce kendime doland?m. Doland?kça oradan aleme. Sema neyi dinlemek imi? tekrar hat?rlad?m. Ezelden latif bir t?n? bu varl?k alemi; konu?unca duyamad???m, aray?nca bulamad???m ama hep olan.

Letafetine hayran kald???m kadim dost ile nice zaman sonra rast #makam?nda bulu?tuk.
Koklamaya doyamad?m.

Derken bir #Rast dolunay?nda ete kemi?e bürünmü? halde kar??mda belirdi. I?i gücü gölgeleri k?l?çtan geçirmek olan bir ???k gelmi? anlat?yordu kar??mda.

– Arabay? sürmek için ehliyete ihtiyac?n yok. Ehliyet polis için gerekir. Bunun ay?rd?na var. dedi.

O an orac??a ölüverdim. Hayatim bütün görülme çabalar?mla beraber film ?eridi gibi geçti.
K???n so?u?unda sabah 3’te 5 ki?ilik buz odaya kalkarak çal??t???m üniversite haz?rl?klar?; 38 saat aral?ks?z ekrana bakip bitirince yandaki koltuga yigildigim ‘önemli’ yaz?l?m projeleri; rüyamda sayiklad???m kodlamalar; ald???m onlarca ‘yoga hocal?k e?itimi’ ve ‘mindfulness’ sertifikalar?m, hele hele iyi bir insan, iyi bir dost olabilmek, sevilmek ad?na att???m taklalar… daha neler neler… Benimle hiç mi hiç alakas? olmayan polis sorar belki diye giri?ti?im anlams?z ezberler. Iyi niyetlerle örülmü? çaban?n inceden uzun vadede ve belki belli belirsiz yakt??? canlar? dü?ündüm. En çok kendi can?ma k?ym???m. Amma çaba ma?duru olu?um. Ne gerek var. Çabay? b?rakt???m anda olu?an bo?lu?a geni?ledim, ta?t?m ço?ald?m.

Hayat ezberden konu?tu?unu anlad???nda hemen ?a??rtmaca sorulara giren bir ö?retmen. ” Sen kendine gölgelerini k?l?çtan geçirecek bir dost bulamazsan hiç merak etme ben her surette yan?nday?m.” diyor. Derken faili dost aramak da anlams?z oldu. Hadi buyurun buradan yak?n! Her yer dost doldu. ?ükürler Hamdlara rast ay?nda evrildi.
Halil Cibran”?n dedi?i gibi “… özgür olmam?z için terk etmeniz gereken kendi benli?imizin parçalar?ndan ba?ka ne olabilir. E?er geçersiz k?lmak istedi?iniz adaletsiz bir kanun varsa bunu aln?n?za kendi ellerinizle Siz yazd?n?z!” .

Böyle bir temizlik görülmedi. Rast makam?ni öd a?ac? kokular? içinde dinlemelere doyamad?m. Bazen korka korka soyundum. Azald?m fakat eksilmedim.

Her demin ahkam? ile hakk?n? veren bu makamda; gafletteysen ‘gafletteyim’ diyorsun. Polislerin kareden çekildi?i bir s?rat-el müstakim otoban?ndas?n. Hem de diledi?in h?zda. Gör geç dedi?inde hafifledin o anda. ‘A ne güzel hafif amma kolaym??’ derken rüzgar yalpalat?r. Özü gürleten Rast’?n haritalar?nda; hiç bo? yok, ne ise O! Net! En ufak kibir, böbür, çaba, ‘m?? gibilik’ itinayla k?l?çtan geçirilir. Öyle ince bir hat ki her nefes yeni bir misafir, her suret dostun yüzü olabilir. Kabul edersen…

rama-hanuman6035914250467780882.jpg
Hanuman’?n  dillere destan adanm??l???

Hint gelene?inde Hanuman diye bir maymun tanr? var belki bilirsiniz. Onu tanr?sal bir yere koyan erdem tüm varolu?u ile gönülden adanm??l???. O kadar adanm?? ki (tasavvuftaki En-el Hakk felsefesine benzer) esas tanr? ?iva’nin avatar? haline geldi?i dü?ünülür.
?iva bir gün sorar:
– Kimsin Hanuman?
– Kim oldu?umu bilmedi?imde Sana hizmet ederim. Kim oldu?umu bildi?imde ise Ben Senim. der

Daha ne desin?
Hanuman hint mitolojisinde bacaklar?n? açarak köprü kurmu? bir karakter. Biz de onun adanm??l???n?n yolda gitmekten yol olmaya dönü?türen halini hatha yogada Hanumanasana (Hanuman duru?u) ile hat?rl?yoruz.

Rast makam? dosdo?ru bir s?rat köprüsü ve özgürlük aray???nda insana hizmet ediyor. Bir kere çaba varsa özgür de?ilsin, özürdesin. Çaba olmadan da menzile var?lm?yor. Var?r varmaz hedefi b?rakabiliyorsan zaten oradas?n diyor.

Hedef yoldan öte bir ?ey de?ilmi? me?er. Anlay?nca önceden zul gelen ?eyler zevk oluvermi?. Yolda gitmekle yol olmak aras? bir yerdeyim. Köprü umrumda m? tüy gibiyim. Her?ey an içinde ak?yor. Olma hali içinde eylemdeyim kendili?indendeyim; kendimde de?ilim. Ben yoksam çaba da yok. Velhas?l kelam ‘M?? gibiden Mis gibiye’ yolculuk etmek isteyene müstakim yolu Rast pek nadidedir. Kolunu açm?? bekleyen sevgili gibi, bulutlar?n aras?ndan mekin salm?? güne? gibi gücünün ?efkati ile bizleri bekler.

K?ldan ince k?l?çtan keskince otobanlarda sonsuz yollar gidildi. Sonsuz suretler belirdi Tek bir kayna?a do?ru yürüyen. Dosdo?ru yolu bilen. Rast geldi. Hepsi #Rast gitti.

Favorim –>  Sinan Erdemsel – Rast Rebab Taksimi : https://www.youtube.com/watch?v=o6ZKOuQmnts&list=PLULS9anWey2YCqaA8ozoJcgK0D5BMsmQV&index=40

#Rast Youtube listesi –> https://www.youtube.com/playlist?list=PLULS9anWey2YCqaA8ozoJcgK0D5BMsmQV

#Rast Spotify listesi –> https://open.spotify.com/user/11129463681/playlist/1v03TPsf1obeDcJGZNssRg?si=lYZn0JMVRB-ihCMdEPMJWQ

#MakamHisleriOyunu Facebook Grubu –> https://www.facebook.com/groups/1270657169706904/

 

Mutlu yeni aylar olsun. Bu yeni ay ?????n karanl??a; bilgeli?in cehalete kar?? zaferini temsil ediyor.


2 thoughts on “#Rast S?rat | #MakamHisleriOyunu

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.