Neva Meydan? #MakamHisleriOyunu

Burada her makam? kendi döngüsünde dinleyip, kendimce sa?altarak hisler diyar?ndan yaz?ya döküyorum. Neva vakti döngüsünü tamamlarken havalar ?s?nd?, ku?lar c?v?lt?s?yla uyand?rd?.

image

Neva makam?n? ya?arken çok ?eyler oldu. Çok ?eyler de olmad?. Olmakla olmamak aras?nda bir gerilim olu?up durdu ve bu gerilim beklenmedik bir alan temizli?i, geni?leme getirdi.

Neva makam? cesaretin bilgelik ile imtihan?.

Katrede kaynayan manevi yaralar? bir bir bulup de?en; önce bat?ndan zahire ta??yan -yani bizim bilmedi?imiz derin rüya kuyular?ndan, içine uyand???m?z bu dünya ve ya?am rüyas?na aktaran- ard?ndan ehlile?tiren ve hepsini büyük okyanusa yani ummana katan bir makam neva.

Bir meydan aç?ld? neva makam?nda.

Herkes kendini getirdi tüm parçalar?yla.

Eksik parçalar uçup geldi oturdu yerine. Olu?turuldu tamamland?.

Döküldü bu meydana

Meydanda tan?mlar ikili?i do?urdu.

Biri tan?mlamaya kalkt?kça elde var hep iki

Ekilen bir tohumun çatlamas?, bir t?rt?l?n kabu?unu k?rmas?, y?lan?n derisini b?rakmas?, bir insan?n ölmesi bir ba?ka insan?n do?mas? gibi mahrem dönü?üm yolculuklar? neva ile desteklenebilir. Mahremi bozarsak tohumu acaba çatlad? m? bak?y?m diye alsak ölür, t?rt?la kabu?unu k?rmas? için yardim edince o kelebek ölü do?ar, insan da geçi?lerinde bir içe çekilme ihtiyac? duyar. Yan?na gelen insan yard?m etmek ister ama seni bir türlü anlayamaz o anda. Daha çok kar??l?kl? sinir bozuklu?u ve dü? k?r?kl??? olur.

Bu hüzünlü yoksunluk hissi de neva na?melerde gizlenir. Neva bu hali hat?rlat?yor. Hücrelerimdeki dönü?ümün mar?? oluyor.

? Søren Kierkegaard’in dedi?i gibi ?Bana bir ad verirsen o ad d???ndaki tüm varl???m? inkar etmi? olursun. ? böyle inkar dolu bir hayalin içindeyiz ço?unlukla. Noktaya ula?maya çal??an spiraller çiziyoruz. Neva çizilen spirali merkeze çeken bir kuvvet olabilir mi?

Neva bülbülün güle ?gel? diye ?ak?mas?d?r. Gül gelmez. Bülbül gidecektir, gel gör ki onun önce kanatlar?n? idrak etmesi gerekir.

Cesaretin binbir boyutu var. Lao Tzu’ya göre derin bir ?ekilde sevildi?ini hissetmek güç verir. Derin bir ?ekilde sevdi?ini hissetmek ise cesaret verir. Biz bu sevgiden do?an cesarette bir dural?m. Bu derin sevgi insan? cesaret ile nerelere götürüyor görelim. Evelyn’in müzi?e olan a?k? örne?in. kula??yla de?il bedeniyle duyarak müzik yap?yor. I?itme engelli bir müzisyen olarak daha idrak etmekte zorland???m?z detayda alg?l?yor sesleri.

Kraliyet müzik akademisine kabul edilen ilk duyma engelli müzisyen
kendisi. Böylece hiç bir ?eyin a?ka engel te?kil etmedi?ini kan?tl?yor.
Bir ?eye o kadar a?k ile yürüyorsunuz ki birden kanatlar aç?l?yor.

Tabi burada a?k dedi?im bal?k severim diyip onu yiyen anlay?? de?il. O A?k?n hal. Kendinden geçti?in yere a?k diyorum. Kendini ya da nefsini besledi?in yere a?k demiyorum.

Biz de zevkin/ac?n?n doruklar?nda onu yiyiveriyoruz. Bal?k yer gibi...

Tasavvuf yolunda a?ikân?n k?blesi edeptir. Tüketim ça??na denk gelen günümüz A?klar? nefsi emareye tak?l? kalabiliyor. Bal?k sevdi?imiz için onu bir güzel yeriz. Sevgiyi öldürme ile rahatl?kla ili?kilendirir sevdi?imizi kendi mal?m?z saymaya ya da gönlünü k?rmaya meylederiz. Insan nefsi çok kompleks, çok katmanl?. Insan?n tekamülünde neye ihtiyac? varsa ku? avlam?? kedi gibi getiriyor nefs önüne koyuyor.

?Afet ve af dile? çünkü ikiniz de yang?n içindesiniz. Yang?n kül eder o küllerden yeniden do?ars?n affetdikçe?

Vakti seherde perde aç?ld? Neva ile. Bu meydana ko?tu cengaverler. Birli?i dirli?i dileyerek.

Perde mana alemi ile madde alemi arasindayd?. I?te o kalk?nca cascavlak kald?k. Fikirler zikirler de?il üryan insan olduk. Bu masivanin bo? oldu?u esas görünmeyende güzellikler oldu?u, vadedilmi? bir cennet oldu?u illüzyonu ile vedala??p yola ç?kt?k.

Bir cennet varsa o burada her an kurulup her an y?k?l?yor. Hep beraber sayemizde çok ?ükür. Hamdolsun ki biz ??k’dan var?z. O ki onun için var?z. Andolsun ki uykuday?z ve neva bir uyand?rma servisi makam?d?r.

Cesaret courage cour yani kalpten hareketi getirir. Her?eyin bilgi ile yap?ld??? sembolize edildi?i, nesnelle?tirildigi bu dünyada Cesaret insan?n sezgileri ile beraber hayat?na kendini katt??? tek gerçek ?ey. Bilgelik de o kat?lanlarin birikimi.

Kabuk degistirdin için yand? ama d???n ayn?. Etraf ayn? her?ey ayn?. Aç Neva dinle. Ya bu ayn?l?k senin gözüne batmaz kabul gelir yahut da için gibi d???n da bir anda de?i?iverir. Cesaretin bilgelikle imtihan? Neva bir ?ekilde yolunu buldurur insana.

Kimi zaman kolektif bizi ortak bili?e getiriyor, kimi zaman da kolektif bizi ortak bölü?e götürüyor. O zaman kalbe ihtiyac?m?z var. Cesaret ate?i ile yanan yerden birli?i do?urmaya ihtiyac?m?z var.

Pirler erler erenler bu dünyan?n kurulu?undan beri derler ki gerçek insana hiç bir kural kaide ?art de?il o zaten bilgelik terazisine binmi? haritay? cesaretle ad?ml?yor. A?k olmu?. Olay bitmi?. Bilgelik zamanla evrilmi? adap olmu? edep olmu?. A?ikanin ????? bu perdesiz aleme durgun de?il co?kun; ta?k?n da de?il ama daim diri olan o ate?i bar?nd?r?r. O ate? nefsde de vard?r güne?te de vard?r. Laz?md?r lakin bilinmelidir denmi?ti ya; i?te O ate?i unutan aç?p Neva dinlesin.


Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.