Egemen Çocuklar Olal?m!

Biz, milletin egemen unsur oldu?u bir ülkede ya??yoruz ve bunu bu s?ralar hat?rlamaya çok ihtiyac?m?z var. Tüm küresel dogmalar?n, ceza mekanizmalar? ile dayat?ld??? bu süreçten ba??ms?zla?mak yine bu milletin sorumlulu?u. Yeni bir istiklal mücadelesinin tam ortas?nda bulunmaktay?z. Egemen olmak için önce içsel bir gücün varl???na damarlar?m?za kadar inanmak gerekiyor. Ancak samimi bir sevgi ile birlik içinde hareket etmek bizi egemen bir millet yapabilir.  Ve ancak bu sevgi ile bu millet ya?ayaca?? çetin sava?tan dirlik ile tekrar do?ar.

Tellerimiz öyle akordlans?nki ortaya ç?kan ses, bizi sadece özümüze, özümüzdeki Hakka; Hakikatin tatmin, mutluluk, birlik ve bolluk yaratan kuca??na götürmekle kalmas?n ayn? zamanda yepyeni bir gerçeklikte üzerine bast???m?z toprak ile de bütünle?memize vesile olsun.

Hakikatin kuca??, içimdeki çocu?un gayet iyi bildi?i bir yer. O nedenle içimdeki çocu?a vakit ay?r?yorum. E?er varsa onun bu fanide edindi?i dogmalar?, korkular?, ayr?l?k bilgilerini sevgi ile dönü?türmeye bolca vakit ay?r?yorum. ?çimdeki çocukla bütünlenmek benim için ruhsal alan?mla bütünlenmek oluyor. Böylece kibir denilen tuzak da bir t?k geri duruyor.

Atatürk?ün Ulusal Egemenlik Bayram?n? çocuklara hediye etmesi belki de bundand?r.

Bir ?eyleri idealize etmeyi b?rak?p, özde bildi?imiz o yere varmak kutlu olsun.

A?k ile?

Geni?letilmi? metin:

Biz, ulusun egemen unsur oldu?u bir ülkede ya??yoruz ve bunu bu s?ralar hat?rlamaya çok ihtiyac?m?z var. Tüm küresel dogmalar?n, ceza mekanizmalar? ile empoze edildi?i ve dayat?ld??? bir süreçten ba??ms?zla?mak yine bu milletin sorumlulu?u. Yeni bir istiklal sava??n?n tam ortas?nda bulunmaktay?z. Egemen olmak için önce bir içsel gücün varl???na damarlar?m?za kadar inanmak gerekiyor. Ancak samimi bir sevgi ile birlik içinde hareket etmek bizi egemen bir millet yapabilir. Bu ?ekilde yeni bir ?eyi do?urma cesaretini kendimizde bulabiliriz.

Bazen istek ve arzular?m?z, hayat?m?zda eksik sand???m?z parçay? tamamlama güdüsü ile alarma geçiyor. ?çerde olan eksik d??ar?dan yama çabas? ile iyice ayyuka ç?k?yor. O hallerde kendimden ç?kt???m? birilerinden/bir ?eylerden medet umdu?umu, birilerini/bir ?eyleri haddinden fazla k?ymetli bulup biat etti?imi görüyorum. Yola girmek, yolda rehber edinmek ve eksik parçalar?n? yine içeriden bulmak mümkündür, Tarikat yolunun özüdür. Eksik parçay? görüp, Tevhid anlay??? ile bütünlemek bir rehberin asli görevidir.

Rehber

Kimi zaman eksik parçalar, nefsani bir güdü ile bütünü kendine çekti?inde, oradan Tevhid yerine istismar ç?kabilir. Mür?id?in, rehberin görevi kendini özel bir konuma koymak de?il, ki?inin içinde bulunan ilahi varl???n? ki?iye ayan beyan sunmak ve yolculu?un rotas?n? o yöne çevirmektir. ?Bu yol benden geçer? diyen bütün rehberler, mür?itler, ö?retiler bu nedenle rotalar? ?a?m?? ve sakatlanm?? olabilir. Hepimiz birbirimize rehberiz. Bazen bir köpek, kedi, yonca, bir bulut da bana rehberlik edebiliyor.

Bazen sorabilirler: ?Hangi kitab? okudun??  O zaman elini kalbine götürüp ?Kendimi okudum? dedi?inde böyle bir cevap kibirli gelebilir. O kibir de?ildir aksine kendinde tecelli halinde olan bir kayna??n varl???na hürmettir. Entellektüel zihine ?sen art?k biraz dinlemeye geç? dedi?in yerde kendi kitab?n? açar okursun. Gerçek veri sessizlikte gizlidir. Her an?n içinde kendi kitab?n? aç?p bakmak okumak ve eksik parçalar? geri ça??rmak bir insan? ve kolektifte milleti egemen k?lacak içsel ????? do?urabilir.

Çabalamaya ihtiyac?m yok. Sadece kutsal bir varl?k oldu?umu hat?rlamaya ihtiyac?m var.

Kutsal bir varl?k oldu?umu hat?rlamak aynaya bakmak kadar kolay olmal?. O aynada gördü?üm ?ey beni mutsuz ediyorsa, hiç bir kanal, din, tarikat, efendi, mür?it ya da d??ar?da arad???m her neyse o, sonuna kadar erginlenmeni sa?lamaz. Aksine kendi varolu?umda her ne varsa d??ar?da ba?ka bir ?ey ararken tekrar tekrar onunla kar??la??r?m. Ya?am?n, varolu?un görevi sana seni sunmakt?r.  Yani insan gitti?i yere kendini götürür. Yunus?un dedi?i gibi ??lim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen, bu nice okumakt?r!?

Sevgili

A?k dedi?imiz ?eyin kar??l?kl? sahiplenme, dinlemeden anlamadan idealize etti?i yere do?ru manipüle etme, kan?ksama, içeride nefsani arzu etti?i imaj? oldurmaya çabalama ya da partnerinin alan?n?, zaaflar?n? ve korkular?n? istismar olmad???n?; bilakis onun özsel varl???n?, cevherini -kendini bilebildi?i ölçüde- ortaya ç?kar?p parlamas? için alan tutmak, bazen uzak durmak, bazen cevap haz?rlamadan dinlemek, korkusunun üstüne yürürken ?yan?nday?m? demek oldu?unu idrak etmeliyiz. Bunu idrak etti?imizde toplumsal defolar?n içinde kaybolmu? bütün can?m?z? ac?tan eksik parçalar? içeride bulup tek tek ayd?nl??a ç?karabiliriz. Hükümetlerin sundu?u istismar politikalar? içinde özellikle her insan?n de?erli, özgür, güvende hissetti?i bir gerçekli?e ancak kendi yak?n çevremizden yola ç?karak ad?m atabiliriz. Özümüz sevgi, ne kadar sevildi?imi zannediyorsam onun sonsuz kat? sevgi ak?yor. Bu sevgi akarken kendili?inden gelen bir dinleme, anlama, sayg? hali getiriyor.

Kendini sevgilide gözlemlemek ve ?efkat ile dönü?türmek en tatl? yol.

Yollar

Döngüleri, patternleri ke?fedip ötesine geni?lemek.

?üphe ve bölünme halinin geride kald??? bir alandan, ?imdiden ba?lamak.

Sadece ?olarak? ne büyük bir hizmet sundu?unu hat?rlamak.

Tüm canlar? kendinden bilmek. (Birilerine çok kli?e duyuluyor ise muhakkak orada ekmek var demektir)

Birli?in a??zda sak?z olmaktan öte bir frekans oldu?unu deneyimlemek.

Kafada yaratt???m?z ikili?i görmek, kabul ederek dönü?türmek. Örne?in daha önceleri çok çirkin gelen bir mahlukatta güzellikleri görmek. Daha önce sana zul gelen hizmetleri zevke dönü?türmek. Daha önce yetersizim dedi?in yerlerde yetmek, daha önce yapamam dedi?in yerleri becermek. vs.

A?k? do?al bir hal olarak kabul etmek. Yarg?lardan ar?nmak sevmek sevmek sevmek.

Her nefes yeni bir yarat?m alan?nda, her an yeni bir ?anda oldu?unu her an kutlamak.

Çemberde ya da yarenle otururken birlikte atan nabz? duyumsamak..

Nefesi ruhun gezen parças? olarak onurland?rmak.

Çember d???nda kolektifte olan ?eyi iliklerinde duyumsamak, hicabet etmek, sorumluluk almak. Belki birilerine dua okumak.

Birine kar??l???nda istedi?in forma getirmeyi beklemeden ya da ad?n? koyal?m gibisinden de?il de sadece içinden gelen safl?k ile seni seviyorum demek, sokakta yaln?z kalm?? bir can? beslemek, otobüste birine yer vermek, anl?k bir gülücük için her türlü maskeyi indirmek, sar?lmak. Çok ihtiyac? olan birine dokunmak, s?rt?n? s?vazlamak. vs..

Harekete geçmek gerekti?inde sadece harekete geçmek. Senaryolar?n, varsay?mlar?n ötesinde bir ya?am deneyimlemek. Zihinsel olarak yaratt???n ihtimallerin ötesinin varl???na güvenmek.

Bütün dualite tan?mlamalar?n?n de?er ve yükünü ?acaba m??? diyerek hafifletmek?

Bütünlendikçe, ayr?l?k ilüzyonunun ötesinde birli?i hissetmek. ?ifaland?kça Gaia?n?n(içinde bulundu?umuz her katman? ile canl? dünya gezegeninin) nefesini de ?ifaland?rd???n? hissetmek, farketmek.

Bütün bunlar?n kendili?inden oldu?unu bilip ?ükretmek, oldum demeden, tan?m yapmadan, her an olmak.

Bunun için

1- Hikayelere tutunmay? b?rakmak ve hikayelerin ötesine geçmek.

2- Bu fani dünyan?n, fanili?i ile birlikte asl?nda tekamül için en yüce ve güçlü araç oldu?unu hat?rlamak.

3- Att???m?z her ad?m?n sorumlulu?unu almak

4-?stismar edildi?imiz ve etti?imiz yerlerde ?ifaya niyet etmek. Verdi?imiz ödünleri tek tek irdelemek. Kendimize ve çevremize de bu alan? tutmak.

5-Kendini bulma yolunda engelleri görmek ve onlardan özgürle?tirmeye niyet etmek gerekebilir. Uyan?? halini uyku bilmez ama uyku halini uyan?? bilir. Oradan yol almak. Labirenti her konuda ????a güvenerek cesaretle geçmek.

Sonuçta:

?S?rl? ve kutsal tap?nak sensin.?

Yaradan?la Bütünle?me niyeti ile gitti?im inziva öncesi içimde yank?lanan hissiyat ve vizyon bu idi. Bir orman var ve o orman?n giri?inde ah?ap bir kemer üzerinde bu yaz? yaz?yor. Ne katedral, ne cami, ne de bir altar var. Do?an?n içindeyim, do?an?n kendisiyim.

Atam?z Hac? Bekta?-? Veli bo?una dememi?:

Hararet nardad?r sacda de?ildir
Keramet ba?tad?r tacda de?ildir
Her ne arar isen kendinde ara
Kudüste Mekkede Hacda de?il

Sak?n bir kimsenin gönlünü y?kma
Gerçek erenlerin sözünden ç?kma
E?er insan isen ölmezsin korkma
A???? kurt yemez uçta de?ildir

-Hünkar Hac? Bekta?-? Veli

Bu dünya fani elbette ama burada insan olma deneyiminin içindeki mevcudiyetimizde her an yeniden dirili?te ve uyan??ta olmam?z için görmemiz gereken perdeleri, gölgeleri sunan da bu fani mekan. E?er Hakikatimiz bu fani ile ilgili bir bilgi içermiyor ya da onu dogmatik bir ?eylerle kar??l?yor ise buna bakmak laz?m. O yaratt???m?z Hakikat, o fanilikten ne kadar kopuksa kendimizden de o kadar kopuk olabiliriz.

Dedem Merhum Mehmet Talip Karg? bu yüzden ?Fanide kur makam? diyor.

Hakikat dedi?imiz ?ey bir kanall?k bilgileri bütünü, Müslümanl?k, Yahudilik, Hristiyanl?k gibi bir din ve ya Alevi, Sunni, Melami, Quaker, Jedi =)), R?fai, Halveti, Bekta?i, Mormon, Sefevi, E?kinazi, Bedevi, Kalenderi, Hippi =))  vs. gibi bir mezhep de olabilir, ya da ateistim diyip kendi kutsall???mdan bugüne kadar ödün vermi? de olabilirim. Ne olursa olsun bu ödün verme halini kabul etmek bence en güzeli.

Her yol bizi Hakikate götürmek için var. Bizi hakikate götürecek ip uçlar? da sadece kendi karanl???m?z?n içinde bulunuyor. Rabia gibi evde kaybetti?i i?neyi s?rf karanl?k diye d??ar?da arayan kafas? kesik tavuk gibi savruldu?umuz anlar? farketmek görevimiz. O zaman bir durup yeryüzündeki bu fani aynan?n muhte?emli?ini kutsama, de?erini k?ymetini bilme ve onun gösterdi?i o ho?umuza gitmeyen yerleri eve dönüp izlemek de görevimiz. Arad???m?z ?eyi kaybetti?imiz yerde buluruz ve bir ?eyi ilk önce içsel olarak kaybederiz. Asli tap?na?a yani içeri aç?lan kap?dan geçip kendi gölgemizde oturmak bizi kökledi?i gibi yükseltir de.

Dünyan?n en iyi ?ifac?s?n?n yapabilece?i ?ey sizin alabildi?iniz kadar?d?r. Pirimiz ?brahim Ümmi Sinan Hazretlerinin bir ilahisinde söyledi?i gibi

?Bir p?nar?n ba??na bir testiyi koysalar,

k?rk y?l orada durursa, kendi dolas? de?il.?

? Pir ?brahim Ümmi Sinan

Bu bilinç ya?am?n sundu?u tüm hediyeleri zaten ald? gerisi idrak hali. Neyi idrak? Tevhid. Birlik. Her ?eyin her an burada ve bir oldu?unun idrakinde. Öze dönünce i?imiz çok kolay. Her daim biz, onlar kodlamas? izliyorsak lütfen ondan ç?kal?m. ?çeride ayr? bildi?iniz her ?eye gözlerin ötesinde bir bakal?m. Yüzle?elim. Tan??al?m. Bütünlenelim. ?lahi olan her ?ey zaten ?imdi burada. Bu fanide gizli.

PSYCH-K® Usta Kolayla?t?r?c?l?k E?itmenim Martha Vargas: ?En yüksek ruhsal makam insan olmakt?r.? demi?. Tutundu?um din yahut inanç sistemini bunun idraki içinde sürdürmek putlar?n kendili?inden k?r?lmas?na vesile olabilir.

Tellerimiz öyle akordlans?n ki ortaya ç?kan ses, bizi sadece özümüze, özümüzdeki Hakka; Hakikatin tatmin, mutluluk, birlik ve bolluk yaratan kuca??na götürmekle kalmas?n ayn? zamanda birlikte yepyeni bir gerçeklikte do?a ile bütünle?memize vesile olsun. Bu fani bir cennet olsun.

Hakikatin kuca??, içimdeki çocu?un gayet iyi bildi?i bir yer. O nedenle içimdeki çocu?a vakit ay?r?yorum. E?er varsa onun bu fanide edindi?i dogmalar?, korkular?, ayr?l?k bilgilerini sevgi ile dönü?türmeye bolca vakit ay?r?yorum. ?çimdeki çocukla bütünlenmek benim için ruhsal alan?mla bütünlenmek oluyor. Böylece kibir denilen tuzak da bir t?k geri duruyor. Atatürk?ün Egemenli?i çocuklara hediye etmesi belki de bundand?r.

Bir ?eyleri idealize etmeyi b?rak?p, özde bildi?imiz o yere varmak ve kutlu olsun.

A?k ile?

Not 1: Bugün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram?. Bu yaz?y? Nur Nisan(12) son bestesini tamamlamaya çal???rken yazd?m. ?ükür doluyum çünkü özgünlü?ünü ifade edebilen ve tabula?m?? dogmalar? dahi sorgulayabilen canavar gibi bir ku?ak geliyor. Onlar?n da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram? kutlu olsun.

Not 2: Sevgi ile girdi?im Shadow Yoga dünyas?nda da t?pk? kadim tasavvuf ö?retilerinde bahsedildi?i gibi bu faninin katman katman gölgelerden olu?tu?u ve o gölgeleri  -kabuklar?- k?rarak içerde do?al olarak bulunan Agni?yi(Hayy s?fat?n?) özgürle?tirmek niyeti vard?r. Birlik bilgisi ile kolayla?t?rd???m PSYCH-K® dönü?üm süreci de keza perde kald?rmak ve gölgeleri ????a çevirmede derece derin, etkili, h?zl?, kolay ve e?lenceli süreçlerle bu yolculu?u destekler. Bu destek seanslar?n? Shadow Yoga ekolünü takip eden sevgili sanga arkada?lar?ma öneriyorum. Onlara özel teklifimi grupta payla??yor olaca??m.