Doymad?m doyamad?m

Can kurtarma ümidi ile kimimiz sahada kimimiz arka planda gece gündüz nöbetteydik. Nöbet devam ederken bu yaz?y? aradan kaleme al?yorum. Son durum Copernicus ve NASA görüntüleri.
Orman yang?nlar?nda hayat?n? kaybedenlerin hikayeleri hüzünlendirdi
?çindeki tüm Canlar ile birlikte bize ve bu dünyaya nefes ald?ran Ci?erlerimiz yand?. Hala canla ba?la çal??an tüm görevli ve gönüllüler Allah sizden raz? olsun. ?ki cihanda aziz olun, sizler bu yurdun gerçek kahramanlar? oldunuz. Vatan topra?? bizim birli?imiz beraberli?imiz ile güçlü. Al sana #strongturkiye . ?ehitlerimizin bu felakette can veren tüm canlar?n Nuru ?ad olsun. Sayg?yla an?yorum…

?Bu yang?n bende ölünceye dek ya?as?n vars?n.

Dünyan?n o son günü sen beni arayacaks?n! ?

Bu yaz?, Sezen Aksu ?ark?s? etraf?nda dönen bir insanl?k ça?r?s?d?r.

Hakikatin ate?i örtüleri kald?rd?. Kral ç?plak. Taraflar? zihinle göremeyece?imiz bir sava??n içine dü?tük. Ancak kalbin ????? bu yolu ayd?nlatacak. Bu sava? do?a ve insan aras?nda, ya da terör ve devlet aras?nda ya da belli politik görü?ler aras?nda de?il. Biz dü?ünerek taraflar? net göremeyiz. Kimin put kimin do?a a???? oldu?u da hiç öyle uzaktan ahkam keserek belli olmaz. Bu bir sava?tan öte bir s?nav. Bu bizim kendimizle olan hakikat s?nav?m?z.

Ayr?l?kta birlik yaratma, kesrette ?kavseyn?i bulma s?nav?. Uçlar aras?nda bir Tevhid yaratma s?nav?. Mete Gazoz gibi hedefe odaklan?p tam 12’den vurabilir miyiz? Tam 12’den: S?rat-el Müstakiym yolunda; iki denizi birle?tiren Kavseyn alan?nda bulu?abilir miyiz? F?rt?nan?n gözü nas?l olabiliriz? Kendimizi Hakikate nas?l hizalayabiliriz?

B?rak?n isteyen ?ark?s?n? yaratt??? putlara söylemeye devam etsin. Oyununu oynay?p dursun. Biz hakikatin en yüce aynas?n?n yani do?aya ?ark?n?n ikinci bölümünü okuyal?m :

?Doymad?m doyamad?m sevmelere seni ben

Kimseyi koyamad?m yerine yeniden

Saymad?m sayamad?m sensiz geçen y?llar?

Ne inkâr ne itiraf, bu yaln?zca sitem. ?

Bireysel olarak yapaca??m?z Güne?in Aydemir?in de bahsetti?i gibi basit çözümler var.

Çöpu azaltma, kompost yapma ve toprak üretimi

Paketli g?da yerine yerel üretici desteklemek

Özellikle su tüketimi ve kimyasal at??? devasa olan tekstil ürünlerini almay? tamamen b?rakmak

Bireysel her kö?eyi endemik türler ile doldurmak.

Bahçelerimizi bile minik g?da ormanlar?na dönü?türmek

Çocuklar?m?z?, gençlerimizi ve kendimizi do?aya sahip ç?kacak ?ekilde e?itmek. Böylelikle küçük ölçekli de?i?imler ya?ayan kocaman bir aile oluruz.

Ama bu yetmez. Birlikte hareketi ö?renmek de ?art. Manavgat’da Ahmetler köyü buna çok güzel örnek oldu çünkü kad?n erkek ön cephede ormanlar?n? b?rakmad?lar. Zaman?nda HES Projelerine b?rakmad?klar? gibi…

Bir de orman ve do?a ile varolan manevi ba?? gelenekleri ile koruyan güzel insanlar var.

Tahtac?lar için orman canl? bir bütündür. Bu yüzden bir a?aç keserken bile a?açtan ve bütün ormandan özür dilenir. En ya?l? a?aç seçilir. A?aca kendisini neden kestiklerini anlat?p kesmeden önce de niyaz ederler. Orman?n bekas? için gönlünü almak gerekir.

?Orman?n süsüydün,
A?ac?n has?yd?n,
Adem?in be?i?inde,
Kap?n?n e?i?inde sen vars?n,
Geçimim senden,
Aff?n? diliyorum
Orman?n tüm nimetlerine a?k o
la?

Ahmetler Köyü kad?nlar?

Bireysel çaba d???nda kurumlar?n da de?i?ime ad?m atmas? ve yeni düzene adapte olmas? gerekli. Kurumlar?n vicdanlar?n? insanlar el birli?i ile de?erlerine sahip ç?karak yaratmal?d?r.

+ TEMA Vakf??n? bizlerden toplad??? ba???lar? -zaten Orman Arazilerini tekrar ormanla?t?rmakla yükümlü- Tar?m ve Orman Bakanl???n? desteklemeye ay?rmas? yerine:

 • Hali haz?rda kullan?lmayan sanayi arazilerini, at?l ta? ve maden ocaklar?n? ormanla?t?rmaya
 • Tar?m ve Orman arazisi ay?r?m?n? yaratan ?ilaçl? mono tar?m? anlay???n? dönü?türecek e?itimleri permakültür tasar?mc?lar? ve ziraat mühendisleri ile ortak çal??taylar? toparlamaya
 • ?irketleri ve Organize Sanayi Bölgelerini ile ormanla?t?rabilece?imiz her yeri de?erlendirmeye
 • Belediyelerle el birli?i içinde her yeri HEMEN fidanlar ekerek ye?ertmeye
 • Yang?n afetinden kurtulan ormanlar?m?z?n tüm arazilerine de gönüllü gözcüler ile 7/24 sahip ç?kmaya,
 • Orman Arazilerindeki tüm yap?la?ma giri?imlerini hukuki olarak ciddi takip etmeye
 • Ormanlar?n kendini onarmas? sürecinde Orman Bakanl???na ?effafl?k getirmeye davet ediyorum.
 • TEMA Vakf? gibi Orman Bakanl????n?n ekimlerini takip eden bunun için ba??? alan tüm STK ve Vak?flar? da ?irketler, ?irket arazileri için proaktif Özel A?açland?rma i?lerine girerek koordine olmaya davet ediyorum.
 • Böylelikle hem yanan ormanlar? tekrar kazanm?? hem de beton tarlalar?n? da ye?illendirmi? oluruz.

+ ?irketleri ve Organize Sanayi Bölgelerini Belediyeler ve yukar?da belirtilen Vak?flar ile birlikte koordine bir ?ekilde:

 • Ba???ta bulunmaktan öte nereyi a?açland?ral?m diye daha ciddi dü?ünmek.
 • Ellerinin alt?nda henüz bo?ta duran tüm sanayi arazilerini belli bir oranda ormanla?t?rmaya açmak
 • Ta? ocaklar? ve maden ocaklar?n?n ormanla?t?r?lmaya açmaya davet ediyorum.

+ Ziraat Mühendisleri Odas?, Üniversiteler, Tar?m Bakanl??? ve ilgili tüm vatansever kurumlar?:

 • Tar?m arazilerinde ilaçs?z, suni gübresiz, çok türlü ve çok y?ll?k
 • Onar?c? tar?m istikametinde
 • Kademeli geçi?lerle tamamen organik tar?ma geçmenin yollar??n? h?zl?ca ara?t?rma ve faaliyete geçirmeye davet ediyorum.

Tüm yerel STK?lar? ve okullar?:

 • Topluluk bahçeleri ve g?da ormanlar? için organize olmaya
 • Okullarda atal?k tohum kütüphaneleri kurmaya
 • Her çocu?u okul ba??nda ekti?i a?aca sahip ç?karak mezun etmeye davet ediyorum

Ve hepimizi, ayr?l??a de?il birli?e davet ediyorum.  Bizim söyledi?imiz bu ?ark?y? do?a bize geri söylüyor. Dinleyince duyuluyor. Sur?a üflendi!

Bu yang?n bende ölünceye dek ya?as?n vars?n

Dünyan?n o son günü sen beni arayacaks?n.

Doymad?m doyamad?m sevmelere seni ben

Kimseyi koyamad?m yerine yeniden?.

-Do?a

A?k ile?

Zaman?n notu: Dün Mu?la termik santral yand?. Güney sahil ?eridinde ne orman varsa yand?. Herkese malum olan nedenlerle. Bu yaz?y? alelacele – çözüm odakl? bir niyetle- Bodrum?daki Heredot Kültür Merkezi’ndeki koordinasyon merkezine yola ç?kmadan yaz?yorum. Sürçü lisan ettiysem affola.


Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.